• 01.02.2017.


  VAŽNO! Uputstvo za uskladivanje Statuta sa Zakonom o sportu iz 2016.


  1. Usklađivanje je moguće izvršiti kroz izmene i dopune postojećeg Statuta ili donošenjem novog Statuta kluba/saveza.
  2. Fudbalski klubovi mogu i pre nadležnog saveza uskladiti Statut i podneti prijavu za registraciju istog u APR.
  3. Savezi imaju obavezu da po prijemu Statuta od strane klubova iskontrolišu da li su Statuti klubova u saglasju sa Statutom nadležnog saveza.
  Elementi koji se menjaju su: - Pravni osnov za donošenje novog Statuta treba navesti na sledeći način:
  “Na osnovu čl. 55 stav 3. tačka 1. i 181. stav 1. Zakona o sportu (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 10/16).......” u nastavku rečenice navesti odredbe statuta klubva/saveza kojim se daje osnov za donošenje novog statute.
  - Izbor lica ovlasšćenog za zastupanje
  Član 55. stav 3. tačka 4. Zakona o sportu dozvoljava mogućnost da lice ovlašćeno za zastupanje može da izabere osim Skupštine i drugi organ kluba/saveza. Na klubu/savezu je da u Statutu odluči da li će generalnog sekretara birati Skupština ili Izvršni odbor.
  - Rokovi sazivanja sednica Skupštine
  Član 55. stav 5. Zakona o sportu propisuje rokove za sazivanje sednica Skupštine, i ti se rokovi mogu preuzeti iz Statuta FSS.
  Za podnošenje prijave promene podataka (odnosno promene Statuta organizacije) u APR potrebno je sledeće:
  - prijava (za koju se ne plaća naknada)
  - odluka Skupštine o izmenama i dopunama statuta ili o usvajanju novog statuta
  - zapisnik sa sednice Skupštine na kojoj je doneta odluka o izmenama i dopunama statuta ili o usvajanju novog statuta
  - tekst Statuta
  Tekst statuta koji se dostavlja APR treba da izgleda ovako:
  - Ukoliko se radi o izmenama i dopunama Statuta, navodi se da se usklađuje sa novim Zakonom o sportu i APR se dostavlja Statut sa napomenom u zagradi ispod naziva “prečišćen tekst”.
  - Ukoliko se odlukom usvaja novi Statut, u poslednjoj odredbi novog statuta se navodi da se stari statut od tada i tada stavlja van snage.
  Takođe je važno da grana sporta koja je registrovana ostaje ista, to ne sme da se menja. Pečat, potpis ovlašćenog lica i to je to.


  Uputstvo za uskladivanje Statuta sa Zakonom o sportu iz 2016